得到
 • 汉语词
 • 汉语典q
当前位置 :
体的意思
更新时间:2024-06-23 19:00:36
体的拼音
注音 ㄊㄧˇ ㄊㄧ
部首笔画 2
繁体字
汉字结构左右结构
造字法会意
体的笔顺撇竖横竖撇捺横
体的意思、基本意思
 • WSGG
 • UniCode
  U+4F53
 • 五行
 • WSGG
 • 四角号码
  25230
 • 规范汉字
  0770
 • 仓颉
  ODM
 • GBK编码
  CCE5
 • 字源字形

  体

  基本解释


  (體)
  tǐ   ㄊㄧˇ
  ◎ 人、动物的全身:身体。体重。体温。体质。体征(医生在检查病人时所发现的异常变化)。体能。体貌。体魄(体格和精力)。体育。体无完肤。
  ◎ 身体的一部分:四体。五体投地。
  ◎ 事物的本身或全部:物体。主体。群体。
  ◎ 物质存在的状态或形状:固体。液体。体积。
  ◎ 文章或书法的样式、风格:体裁(文学作品的表现形式,可分为诗歌,散文,小说,戏剧等)。文体(文章的体裁,如“骚体”、“骈体”、“旧体诗”)。字体。
  ◎ 事物的格局、规矩:体系。体制。
  ◎ 亲身经验、领悟:体知(亲自查知)。体味。身体力行(xíng )。
  ◎ 设身处地为人着想:体谅。体贴。体恤。
  ◎ 与“用”相对。“体”与“用”是中国古典哲学的一对范畴,指“本体”和“作用”。一般认为“体”是最根本的、内在的;“用”是“体”的外在表现。

  (體)
  bèn  ㄅㄣˋ
  ◎ 古同“笨”,粗壮。
  ◎ 古同“笨”,抬灵柩的人。

  英文翻译


  body  style  substance  system

  汉语字典

  [①][tǐ]
  [《廣韻》他禮切,上薺,透。]
  “体2”的繁体字。亦作“躰1”。亦作“軆1”。亦作“骵1”。
  (1)身体。
  (2)指身体的一部分。
  (3)肢体。特指手足。
  (4)指古代用于祭祀或宴飨的牛羊猪的躯体或其切块。
  (5)指草木的茎干。
  (6)形体;物体。
  (7)谓生长成形。
  (8)形势。
  (9)指字体;字的形状结构。
  (10)指体裁;诗文的风格。
  (11)兆象;卦象。《书·金縢》:“公曰:'體,王其罔害。'”孔传:“如此兆體,王其無害。”《诗·卫风·氓》:“爾卜爾筮,體無咎言。”毛传:“體,兆卦之體。”一说为虚词。俞越曰:“體字以一言爲句,乃發語之辭,慶幸之意也。”见《群经平议·尚书三》。
  (12)整体;总体。
  (13)部分。
  (14)谓区分;分别开来。
  (15)事物的主要部分;主体。
  (16)指内容。
  (17)心田;心神。
  (18)指心胸。
  (19)禀性;德性。
  (20)承宗继祖的系统;血统。
  (21)体统;体制。
  (22)泛指言行举措应遵守的规范道理。
  (23)指身份。
  (24)指政体;政事。
  (25)格局;规模。
  (26)准则;法则。
  (27)体例。
  (28)包含;容纳。
  (29)体现;摹状。
  (30)取法;效法。
  (31)依据;根据。
  (32)承继;沿袭。
  (33)亲近;贴近。
  (34)亲自。
  (35)切实。
  (36)施行;实行。
  (37)治理。
  (38)体会;体察。
  (39)体念;体贴。
  (40)特指几何学上具有长、宽、厚三度的形体。
  (41)特指声母。
  (42)发声,指一个字的开头辅音。
  (43)语法范畴,表示动词所指动作进行的情况。
  (44)通“禮”。
  [②][tī]
  “体3”的繁体字。
  见“體2己”。

  音韵参考

  [上古音]:脂部透母,thyei
  [广 韵]:蒲本切,上21混,bèn,臻合一上魂並
  [平水韵]:上声八荠
  [国 语]:tǐ,bèn,tī
  [粤 语]:ban6tai2

  康熙字典

  ◎ 康熙字典解释
  【子集中】【人字部】 体; 康熙笔画:23; 页码:页98第13(点击查看原图)
  【廣韻】蒲本切【集韻】部本切,𠀤盆上聲。劣也。又麤貌。與笨同。【通雅】輀車之夫曰体夫。唐懿宗咸通十二年葬,同昌公主賜酒餠餤四十橐駝,以飤体夫。【註】体,蒲本反。体夫,轝柩之夫。 俗書四體之體,省作體,誤。
  (體)〔古文〕𩪆【唐韻】【正韻】他禮切【集韻】【韻會】土禮切,𠀤涕上聲。【說文】總十二屬也。【釋名】體,第也。骨肉毛血表裏大小相次第也。【廣韻】四支也。【禮·中庸】動乎四體。 又【易·文言】君子體仁,足以長人。【疏】體包仁道。 又【書·畢命】辭尚體要。【註】辭以理實爲要。 又【詩·衞風】爾卜爾筮,體無咎言。【傳】體,兆卦之體。 又【詩·大雅】方苞方體,維葉泥泥。【箋】體,成形也。 又【周禮·天官】體國經野。【註】體,猶分也。 又【周禮·天官·內饔】辨體名肉物。【註】體名,脊脅臂臑之屬。 又【禮·文王世子】外朝以官體異姓也。【註】體,猶連結也。 又【禮·學記】就賢體遠。【註】體,猶親也。 又【禮·中庸】體物而不可遺。【註】猶生也。 又【禮·中庸】體羣臣也。【註】猶接納也。 又【左傳·昭二十年】聲亦如味,一氣二體。【疏】樂之動身體者,唯有舞耳。舞者有文武二體。 【廣韻】俗作軆。【集韻】作躰。【增韻】俗作体,非。

  详细解释

  详细字义

  (1) 軆 tī 
  (2) 另见 tǐ 
  词性变化

  軆 tǐ 
  〈动〉
  (1) 亲身经验;体察 [personally do or experience sth.;experience and observe]
  汝体吾此心。——清· 林觉民《与妻书》
  (2) 又如:体物(描绘事物);体信(守信;信服);体行(躬亲践行);体认(体察认识);体测(体察忖测)
  (3) 设身处地为人着想 [put oneself in another's position]。
  (4) 如:体国(关心国家);体悉(体谅了解)
  (5) 划分,分解 [divide;dismember]
  体其犬豕牛羊。——《礼记》
  (6) 又如:体解(分解牲畜的肢体;古代酷刑之一;肢体解离);体国经野(区画都城,丈量土地;泛指治理国家)
  (7) 成形 [take shape]
  敦彼行苇,牛羊勿践履,方苞方体,维叶泥泥。——《诗·大雅·行苇》
  (8) 表现;体现 [show]
  阴阳合德,而刚柔有体,以体天地之撰。——《易·系辞上》
  (9) 效法 [model oneself]
  帝者体太一。——《淮南子》
  (10) 相承;继承 [succeed]
  正体于上,又乃将所传重也。——《仪礼》
  (11) 生长 [grow]
  体物而不可遗。——《礼记》
  (12) 包含;容纳 [contain]
  君子体人,足以长人。——《易·乾》
  (13) 通“履”。体验;实行 [experience;practise]
  尔卜尔筮,体无咎言。——《诗·卫风·氓》。《释文》云:韩诗作履。履,幸也。
  能戴大圆者,体平大方。——《管子·心术下》
  体恭敬而心忠信,术礼义而情爱人。——《荀子·修身》
  笃志而体,君子也。
  (14) 又如:体乾(履行天命)
  (15) 另见 tī 

体(tǐ)同音字
体(tī)同音字
诗词网(929q.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Copyright©2009-2021 诗词网 929q.com 版权所有 闽ICP备2021002821号-5